1. مهناز میرزائی , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اسکندر زند , بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل فالاریس بذر کوچک (Phalaris minor Retz) و یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu) در حضور نمک‌های مختلف و سولفات آمونیوم , پژوهش علف های هرز , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۷-۴۰
 2. عبداله درپور سرخ سرائی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بهینه‌سازی کارایی برخی علف‌کش‌های پس‌رویشی چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله‌ای علف‌کش , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۶۱-۷۳
 3. مهناز میرزائی , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اسکندر زند , ارزیابی اثرات بازدارندگی‌ نمک‌های مختلف بر کارایی علف‌کش‌ توفوردی در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۲۶۷-۲۷۶
 4. امیرعلی صادقی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , سید محمد سیدی , بررسی اثر کودهای اوره و ورمی کمپوست بر میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندامهای گیاه دارویی ختمی , اکو فیزیولوژی گیاهی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۲۳-۱۳۲
 5. احمدرضا رضوی , محسن جهان , کمال حاج محمدنیا قالی باف , مهدی نصیری محلاتی , جذب و کارایی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۳۶-۱۴۹
 6. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , تأثیر افزودن سولفات آمونیم به محلول سمپاش محتوی کربنات کلسیم بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۸۸-۱۹۸
 7. فریده سادات حسینی , احمد نظامی , مهدی پارسا , کمال حاج محمدنیا قالی باف , تأثیر آبیاری تکمیلی در مراحل فنولوژی بر برخی شاخصهای رشدی ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) در منطقه مشهد , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۱۰۵-۱۲۰
 8. احمد نظامی , مریم جانعلی زاده قزوینی , طیبه خیرخواه , مرتضی گلدانی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی مقاومت زمستانه در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۲۲۲-۲۳۵
 9. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , بررسی تغییرات pH آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۵۳۱-۵۳۹
 10. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , بهینه سازی کارایی علف کش نیکوسولفورون با افزودن ترکیبات نیتروژنه تحت تأثیر تغییرات کیفیت آب در تانک سمپاشی , پژوهش علف های هرز , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۵۳-۷۰
 11. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , پیر کودسک , بررسی تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گلایفوسیت و رفع اثرات نامطلوب آن , پژوهش علف های هرز , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۰۵-۱۲۰
 12. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , بررسی تأثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارایی مدیریت شیمیایی علف های هرز , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۴۷۴-۴۸۱
 13. سید احمد حسینی , محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم کازرونی منفرد , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی حد تحمل توده های مختلف جودره (Hordeum spontaneum) به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۴۶۷-۴۷۳
 14. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , تأثیر نیترات آمونیم بر بازدارندگی بی کربنات سدیم آب مخزن سمپاش در کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون روی علف های هرز سوروف و گاوپنبه , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۲۹۲-۳۰۱
 15. امیرعلی صادقی , کیومرث بخش کلارستاقی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی اثرات کودهای اوره و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گل ختمی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۴۲-۵۰
 16. فریده سادات حسینی , احمد نظامی , مهدی پارسا , کمال حاج محمدنیا قالی باف , واکنش ویژگی های فنومورفولوژیک ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) به آبیاری تکمیلی در شرایط مشهد , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۳۵-۵۰
 17. سید احمد حسینی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمود عطارزاده , بررسی حد تحمل جودره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum) به علف‏کش متریبوزین , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۹۶-۱۰۰
 18. سید احمد حسینی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی چگونگی پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف‎کش های مختلف در شرایط گلخانه ای , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۷۸-۲۸۷
 19. کمال حاج محمدنیا قالی باف , یحیی سلاح ورزی , تأثیر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه کالارگراس (Leptochloa fusca L. kunth) تحت شرایط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۷۹-۱۸۸
 20. محمد آدینه ای , محمد بازوبندی , رضا قربانی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۵۳-۶۳
 21. کمال حاج محمدنیا قالی باف , یحیی سلاح ورزی , پاسخ های فیزیولوژیک گیاه کالارگراس (Leptochloa fesca L. kunth) به تنش های ترکیبی خشکی و شوری در شرایط کنترل شده , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۰۵-۱۱۵
 22. محمدحسن راشدمحصل , کمال حاج محمدنیا قالی باف , سید احمد حسینی , بررسی تأثیر برخی روش های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۲۲۷-۲۳۶
 23. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , پاسخ علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon theophrasti Medicus.) به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه ای , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۲۰۲-۲۱۳
 24. فریده سادات حسینی , احمد نظامی , مهدی پارسا , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس در شرایط آب و هوایی مشهد (Lens culinaris Medik.) , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۶۲۵-۶۳۳
 25. احمد نظامی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , علی کمندی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در شرایط کنترل شده , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۱۷۷-۱۸۷
 26. کمال حاج محمدنیا قالی باف , ابراهیم کازرونی منفرد , سّمیه تکاسی , مهدی نصیری محلاتی , محمدحسن راشدمحصل , بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۶۷۷-۶۸۵
 27. کمال حاج محمدنیا قالی باف , احمد نظامی , علی کمندی , بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیتها برای ارزیابی تحمل به سرما در ارقام چغندرقند , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۴۶۵-۴۷۲
 28. سید احمد حسینی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴, صفحه ۹۷-۱۰۵
 29. کمال حاج محمدنیا قالی باف , هوشنگ آلیاری , کاظم قاسمی گلعذانی , سید ابوالقاسم محمدی , بررسی رشد و نمو سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در تاریخ های مختلف کاشت. , دانش کشاورزی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹, صفحه ۸۳-۹۶
 30. کمال حاج محمدنیا قالی باف , هوشنگ آلیاری , کاظم قاسمی گلعذانی , تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد چهار رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.). , دانش کشاورزی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۳, صفحه ۵۵-۶۲