1. فریده سادات حسینی , احمد نظامی , مهدی پارسا , کمال حاج محمدنیا قالی باف , تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم عدس , سومین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. کمال حاج محمدنیا قالی باف , ابراهیم کازرونی منفرد , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده , هجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , مطالعه پاسخ علف های هرز سوروف و گاوپنبه به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون , سومین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. کمال حاج محمدنیا قالی باف , هوشنگ آلیاری , کاظم قاسمی گلعذانی , تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد چهار رقم کلزای پاییزه , پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , سید احمد حسینی , بررسی تأثیر برخی روش های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) , سومین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. سید احمد حسینی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) , دومین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. الناز مولایی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی امکان استفاده از مواد افزودنی در بهینه سازی مصرف علف کش های پیریدات و ایمازتاپیر به منظور کنترل علفهای هرز نخود (Ciecer arietinum L. ) , هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. کمال حاج محمدنیا قالی باف , احمد نظامی , علی کمندی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندرقنددر شرایط کنترل شده , سی و یکمین دوره سمینار سالانه کارخانه های قند و شکر ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. کمال حاج محمدنیا قالی باف , کاظم قاسمی گلعذانی , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , اثر پتانسیل های مختلف محلول کلرور سدیم بر جوانه زنی بذر گندم رقم فلات , پنجمین سمینار علمی سراسری دانشجویان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , بررسی اثر اسیدیته آب مخزن سمپاش بر کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) و گاوپنبه , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , مطالعه تأثیر کربنات کلسیم آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) و گاوپنبه در شرایط گلخانه ای , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. احمد نظامی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , عبدالرضا باقری , محمدحسن راشدمحصل , ارزیابی تحمل به سرمای گیاه رازیانه(Foeniculum vulgar Mill.) در شرایط کنترل‌شده , همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , تأثیر نیترات آمونیم بر بازدارندگی بی کربنات سدیم آب مخزن سمپاش در کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون روی علف های هرز سوروف و گاوپنبه , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , بررسی تأثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز سوروف و گاوپنبه در شرایط گلخانه ای , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. کمال حاج محمدنیا قالی باف , سولوای متیاسن , پیر کودسک , سید احمد حسینی , تأثیر یون های محلول در آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش نیکوسولفورون , پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. کمال حاج محمدنیا قالی باف , احمد نظامی , علی کمندی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. کمال حاج محمدنیا قالی باف , سولوای متیاسن , پیر کودسک , سید احمد حسینی , تأثیر حجم پاشش بر بازدارندگی نمک های محلول در مخزن سمپاشی نیکوسولفورون , پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. فریده سادات حسینی , احمد نظامی , مهدی پارسا , کمال حاج محمدنیا قالی باف , تاثیر آبیاری تکمیلی بر ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک سه رقم عدس (Lens culinaris Medik.) , اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. کمال حاج محمدنیا قالی باف , سولوای متیاسن , پیر کودسک , سید احمد حسینی , اثر ادجوانت ها بر کارایی نیکوسولفورون با حضور یون ها در محلول سمپاشی , پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. سید احمد حسینی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی تاثیر ایمن ساز مفن پردی اتیل بر پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف کش پروپوکسی کاربازون سدیم , پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. امیرعلی صادقی , کیومرث بخش کلارستاقی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی اثرات کودهای اوره و ورمی کمپوست بر عملکرد گل ودانه و مقادیر عناصر ماکرو درگیاه دارویی ختمی (Altheae officinalis L.) , سومین همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. کمال حاج محمدنیا قالی باف , سولوای متیاسن , پیر کودسک , تأثیر اسیدیته بر هم کاهی یون آهن (III) در کارایی علف کش نیکوسولفورون , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , پیر کودسک , تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سیزدهمین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. فرید بدیع , لیلا علیمرادی , سعید جاهدی پور , کمال حاج محمدنیا قالی باف , ارزیابی سمپاش های رایج و دوزهای مختلف علف کش گیاهستار بر عملکرد گندم آبی , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. ثنا کاربر , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , علی قنبری , بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژیک علف هرز سوروف(Echinochloa crus-galli L.)در پاسخ به علفکشهای هالوکسی فوپ آرمتیل، نیکوسولفورون و کلتودیم , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. مریم جانعلی زاده قزوینی , طیبه خیرخواه , کمال حاج محمدنیا قالی باف , احمد نظامی , مرتضی گلدانی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) تحت شرایط کنترل شده , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. سیداحمدرضا رضوی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اثر کودهای آلی، زیستی، شمیایی و کشت مخلوط بر عدد کلروفیل متر در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L) , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. کمال حاج محمدنیا قالی باف , جمیله حاج محمدنیا قالی باف , حجاب گامی مؤثر در جهت تربیت جنسی , نهمین همایش اشراق اندیشه مطهر (با موضوع خانواده و تربیت جنسی) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. عبداله درپور سرخ سرائی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , افزایش کارایی برخی علف کش های پس رویشی چغندرقند (.Beta vulgaris L) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله ای , ششمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. عبداله درپور سرخ سرائی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , افزایش کارایی برخی از علف کش های پس رویشی چغندرقند (.Beta vulgaris L) و تأثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی محصول و کنترل علف های هرز , ششمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. مهناز میرزائی , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اسکندر زند , ارزیابی اثر کاتیون های منیزیم و سدیم بر کارایی ستوکسیدیم در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) , ششمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. مهناز میرزائی , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اسکندر زند , بررسی کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل علف های هرز تاج خروس وحشی(Amaranthus retroflexus ) و جارو (Kochia scoparia) تحت تاثیر تیمارهای سختی آب , هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. مهناز میرزائی , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اسکندر زند , بررسی کارایی علف کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) , هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹